X

Myt: Vindkraftverk bidrar inte till att miljön förbättras utan tvärtom

Eftersom vindkraftverk utnyttjar energiinnehållet i vinden för att generera elektricitet så orsakas inga utsläpp av växthusgaser eller andra farliga ämnen till mark, luft eller vatten. Inte heller behövs bränsle utvinnas eller transporteras med tankbåtar, pipelines eller långtradare. Inget uttjänt bränsle behöver tas omhand eller slutförvaras. Vinden är en förnybar resurs och den förbrukas därmed inte. El som produceras med vindkraft ersätter till största delen el på marginalen, dvs dansk, tysk och finsk kolkondens enligt en rapport från Energimyndigheten. Ett 2 MW:s vindkraftverk som producerar 5 GWh per år bidrar därmed till minskade utsläpp av koldioxid med 4 125 ton, brytning av kol med 2 000 ton och utsläpp av kväveoxider och svaveloxider (främst SO2) med ett antal ton per år (förutsatt att det ersätter kolkraft alltså). Däremot har tillverkningen av vindkraftverken, likt alla andra konstruktioner, en negativ miljöpåverkan. Dessutom kan sällsynta ämnen användas, vilket inte är önskvärt för en komponent i ett hållbart energisystem. Små vindkraftverk kan till exempel behöva neodymmagneter i generatorn för att göra den effektiv i förhållande till sin vikt. Det bör nämnas att detta problem inte är unikt för vindkraft, utan återfinns även hos samtliga icke förnybara energialternativ.

Källor: Energimyndigheten: ”Vindkraftens effekt på omgivningen" Kommentar: Vi funderar på en egen analys av vilka ämnen som används i konstruktionen av vindkraftverk och om detta skulle kunna vara något att oroa sig för.