X

Myt: Varför ska vi bygga dyra vindkraftverk när vi har billig kärnkraft?

Det är felaktigt att jämföra befintlig kärnkraft med nybyggd vindkraft. Befintlig vindkraft som funnits 10-15 år och har betalat tillbaka en stor del av investeringen har låga driftkostnader (ca 10 öre/kWh). Nybyggd kärnkraft är mycket dyr att bygga och priset per kilowattimme styrs av hur mycket staten subventionerar och hur lång avskrivningstid och ränta man räknar med. Finlands nya reaktor t.ex. blir försenad minst 5 år och kostnaden har fördubblats mot vad man angav från början. Ny vindkraft har höga investeringskostnader och låga driftkostnader och produktionskostnaden per kWh ligger i nivå med nybyggd kolkraft, biokraft, gaskraft och kärnkraft. Ett vindkraftverk i ett normalbra läge i Sverige producerar el till en kostnad på ca 50-60 öre/kWh med 5 % ränta och 20 års avskrivning.

Dessutom kan kärnkraften, till skillnad från vindkraften, ha stora alternativkostnader (se egna analyser).

Källor: Elforsk, Energimyndigheten, Egen analys (Andreas), Egen analys (Andreas)

Kommentar: -