X

Myt: Propellrarna bankar örnar, hökar och glador till köttfärs

Forskning vid bland annat den havsbaserade vindkraftparken Utgrunden I i Kalmarsund visar att fåglarna väjer cirka två kilometer före anläggningen och riskerar då inte att krocka med turbinerna. Man kan säga att till exempel fåglar inte flyger in i vindkraftverk i någon större utsträckning än de flyger in i andra saker som människan byggt, till exempel broar och kraftledningar. I en liknande undersökning på fåglar runt Tåkern blev slutsatsen att ”vindkraftverkens avskräckande effekt på rastande tranor och gäss är svag till måttlig”. Enligt en rapport från Smöla i Nordnorge har stora rovfåglar dödats av vindkraftverk. Det beror på att Smöla är en relativt liten ö med 67 vindkraftverk och ett 60-tal par av havsörn som häckar på marken eftersom det inte finns några träd på ön.

Naturvårdsverkets hållning:

Forskning tyder hittills på att djurlivet påverkas i mycket begränsad omfattning av vindkraftverk. Fåglar kolliderar som regel inte med verken utan väjer undan i sina flyttvägar. Däremot finns indikationer på att fladdermöss oftare krockar med snurrorna. Ute till havs tyder mycket på att fiskar inte påverkas av vindkraftens ljud och vibrationer. De havsbaserade verkens fundament fungerar dessutom som konstgjorda rev och har sannolikt positiv inverkan på det marina livet. En vindkraftspark till havs kan också bidra till att skapa en skyddszon för fisk och annat djurliv”

Källor:

JP Fågelvind i samarbete med Energimyndigheten: ”Havsbaserade vindkraftverks inverkan på fågellivet i södra Kalmarsund”; Tåkerns Fältstation 2005: ”Vindkraftsverks inverkan på rastande gäss och tranors fältval vid Tåkern 2002-2004”; Naturvårdsverket

Kommentar: Även om fågellivet verkar påverkas i väldigt liten grad bör man självklart undvika att bygga vindkraftverk i områden med känsliga fågelpopulationer. Detta gäller dock även för alla andra typer av konstruktioner.