X

Icke förnybar energi

Icke förnybar energi är inte förnybar helt enkelt eftersom den baseras på ändliga resurser. Dessa ändliga resurser konsumeras när vi använder dem vilket minskar deras tillgänglighet, vilket leder till sinande resurser och stigande priser. Ekologistas anser att vi måste röra oss bort från dessa ändliga energikällor, då de både har mycket negativ miljöpåverkan och på grund av att de över tid kommer bli mycket dyrare än de mer hållbara, förnybara, alternativen.

oljeplattform

Fossil energi

Fossil energi baseras på användandet av djupt liggande lager av gamla förmultnade djur- och växtrester. Dessa gamla rester har under stort tryck och värme skapat lager med kol eller kolväten som återfinns på många platser runt om i världen.

Kolvätena, dvs flytande och gasformiga molekyler sammansatta av i första hand kol och väte, utvinns genom att borra ner till porösa lager under land eller under havet som innehåller dessa lager. Utvinningshastigheten av olja har börjat nå sin topp, den så kallade Peak Oil, vilken antingen precis nåtts eller kommer att nås inom de närmsta åren. Eftersom oljan sinar så finns det mer pengar till att utvinna på mer otillgängliga och svåra platser, som djupare hav och till exempel i Arktis. Detta driver toppen på Peak Oil framåt i några år, men kommer inte påverka problemet att tillgängligheten på olja kommer minska drastiskt under det närmsta århundradet. Det kommer däremot öka utnyttjandet av jordens mest sårbara platser, vilket är en mycket negativ utveckling.

Andra fossila bränslen kommer också att ta slut i en relativt nära framtid. Reserverna av fossil gas som räcker i minst 60 år till och kolreserverna kommer räcka i mer än 150 år med dagens konsumtion. Detta betyder dock inte att klimatförändringarna kommer lösa sig för att de fossila reserverna tar slut. Vi måste lämna mer än 80 % av alla fossila reserver kvar i marken om vi inte vill skapa katastrofala klimatförändringar på grund av koldioxidutsläppen. För tillfället är det inget som tyder på att vi kommer att lösa denna problematik utan hårda politiska styrmedel för att få ned konsumtionen av fossila bränslen.

Läs allt vi skrivit om fossil energi.

radioaktiv

Kärnkraft

Kärnkraft, eller här rättare sagt fission, baseras på den energi som frigörs då man klyver tunga atomer. Vid kärnklyvning skapas stora mängder energi, men också stora mängder radioaktiva restprodukter. Dessa radioaktiva restprodukter måste lagras i slutförvar i över 100 000 år för att vara helt säkra för omvärlden. För att jämföra tidsperspektiv så övergick mänskligheten från att leva som jägare och samlare till att bli bofasta för omkring 10 000 år sedan.

Det finns idag (2013) ca 440 kärnkraftverk i drift, som står för omkring 13 % av världens elproduktion. Med dagens produktion så återstår minst 200 år av jordens uranreserver. 2013 var det 73 reaktorer under byggnation i världen. Dessa reaktorer är tänkta att operera i minst 80 år och i vissa fall uppemot 100 år. Vissa hävdar att en ökning av elproduktion via fission kan lösa problematiken med koldioxidutsläpp från fossila källor. Men, en ordentlig ökning av kärnkraft kommer enbart bidra till att vi gör slut på reserverna än snabbare, kanske till och med snabbare än den tid som nya kärnkraftverk är tänkta att operera (vilket är uppemot 100 år). Det i sin tur kommer göra kärnkraften än mer oekonomisk än vad den redan är.

När kärnkraft diskuteras kommer ofta kommentarer om att den kan vara lösningen för framtidens energisystem, antingen via fjärde generationens fissionsreaktorer eller via fusion. Detta är en helt annan fråga än att diskutera utbyggnad av kärnkraft med dagens teknik. Fjärde generationens reaktorer utnyttjar energiinnehållet i atomerna långt mer effektivt, vilket gör att vi kan använda kärnkraft i minst 30 000 år framåt. Dock finns inte denna teknik kommersiellt tillgänglig utan är fortfarande på ritbordet och den skapar mer tillgänglighet till vapenmässigt klyvbart material. Så samtidigt som tekniken ökar energitillgången och minskar slutförvarstiden, så kan det bidra till spridning av farligare klyvbart material.

Fusion å andra sidan kan ses som nästintill förnybart, då råmaterialet går att skopa upp ur havet och det skapar inga långlivade radioaktiva produkter. Men, det är en teknik som sedan 50-talet alltid haft 50 år kvar innan det blir kommersiellt tillgängligt...

Läs allt vi har skrivit om kärnkraft.

Läs allt vi skrivit om icke förnybar energi.