X

Förnybar energi

Förnybar energi kommer från energikällor som förnyas i takt med, eller snabbare än, de förbrukas. Det innefattar de vanligaste formerna som bioenergi, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Även mindre vanliga källor som vågkraft, (vatten-)strömkraft, tidvattenenergi och geotermisk energi räknas in i denna kategori.

Ekologistas ser att vårt framtida energisystem måste bestå av ett i stort sett 100 % förnybart energisystem. Förnybara energisystem baserar sin energi på energi från solen (direkt solenergi, bioenergi, vindkraft, våg- och strömkraft, samt vattenkraft), månen (tidvattenenergi), samt jordens inre (geotermisk energi). Det är energiformer som i ett mänskligt perspektiv är oändliga och därmed mest hållbara.

vindkraft

Vindkraft

Vindkraft baseras på att utvinna den energi som finns lagrad i vinden, genom att generera el i vindturbiner. Eftersom det inte blåser alltid, så är vindkraft en så kallad intermittent energikälla. Men, ett vindkraftverk levererar el uppemot 90 % av årets timmar, men vissa timmar levereras mer el och andra timmar lite mindre.

Vindkraft är ett energislag som ofta påverkas av så kallad NIMBYism, där NIMBY står för "Not In My Back Yard", dvs många tycker om vindkraft med bara så länge en inte kan se eller höra dem. Organisationer som motverkar en hållbar utveckling genom att på olika sätt motverka etablering av vindkraft, enbart för motverkandets skull, har spridit olika myter om vindkraft för att misskreditera energislaget.

Ekologistas har därför skapat en samling med sidor för att förklara vad som är fel med dessa myter och vad som faktiskt är korrekt fakta. Du hittar dessa sidor här och ett långt inlägg om alla vindkraftsmyter här.

Vi har även skrivit mängder med inlägg om vindkraft, vilka du hittar här.

vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft är tillsammans med bioenergi och vindkraft ett av de mest klassiska förnybara energikällor som mänskligheten använder. Idag genereras omkring 16 % av världens el i vattenkraftverk i floder och åar. Omkring 45 % av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft i dagsläget. Vattenkraft baseras på att stora dammar fylls på med vatten vilket sedan tappas ut när det behövs för att generera el.

Vattenkraften används i Sverige i stor utsträckning både som baskraft och som reglerkraft för att balansera elnätet. När det behövs mer el drar turbinerna i vattenkraftverken igång för att producera mer el och när det behövs mindre el så går vattenkraftverken på sparlåga. Tillsammans med intermittenta energislag som vind- och solenergi är vattenkraften en del av ryggraden för ett hållbart energisystem, då vattenkraften balanserar produktion och konsumtion på ett effektivt sätt. Vattenkraften har en viktig del att spela i ett alltmer förnybart energisystem som reglerkraft.

Vi har skrivit flera inlägg om vattenkraft som du hittar här.

sol-och-moln

Solenergi

Solenergi är den energi som vi kan utvinna direkt från solen, antingen som solvärme genom att värma upp t.ex. vatten som kan användas för varmvatten och uppvärmning, eller som elenergi via solceller. Ett ytterligare sätt att använda solenergi är att värma upp vatten, olja eller salt som sen driver turbiner som genererar el. Detta sätt är dock mer användbart på sydligare breddgrader och finns t.ex. redan i Spanien och USA. Solenergi är tillsammans med vindkraft de två snabbast växande energislagen runt om i världen.

I Sverige har vi, trots vårt läge och kalla klimat, goda förutsättningar för att utnyttja solenergi. Göteborg får till exempel in 94 % av den solenergi som München (i södra Tyskland) får under ett år. I Tyskland producerades 2011 18 TWh el från solceller, vilket motsvarar omkring 12 % av Sveriges totala elanvändning, vilket visar på vilken kapacitet solenergin har. Solenergi är bara i sin linda i Sverige, men kommer att spela en stor roll inom en nära framtid. Då priset på solceller hela tiden minskar, så ökar incitamenten för husägare och fastighetsägare att installera solceller på sina tak.

Vi har skrivit flera inlägg om solenergi som du hittar här.

majs

Bioenergi och övrig förnybar energi

Bioenergi är en stor energikälla både i Sverige och i övriga världen. I Sverige används bioenergi i stor utsträckning i våra fjärrvärmeanläggningar runt om i landet och bioenergi används även till transporter, som tex biodiesel, etanol och biogas. I utvecklingsländer är bioenergi ofta den dominerande formen av energi och används för bland annat uppvärmning och matlagning.

Övrig förnybar energi är till exempel vågkraft, (vatten-)strömkraft, tidvattenenergi och geotermisk energi. Vågkraft, tillsammans med strömkraft och tidvattenenergi, är framväxande energikällor som växer stort på flera ställen runt om i världen. Det finns flera svenska företag inom branschen som utvecklar nya tekniker för att tillvarata dessa energikällor. Geotermisk energi används på ställen i närheten av varma källor, eller på vissa ställen där försök med djupa borrhål för att komma åt varmt grundvatten som kan användas antingen för att driva turbiner (på Island t.ex.) eller för att använda som värmekälla.

Läs allt vi har skrivit om bioenergi.

Vi har även kommit i kontakt med flera olika organisationer som arbetar för en förnybar framtid. Läs mer hos våra vänner 100 % förnybart (där Ekologistas även är medlemmar), Förnybarhetsrådet, samt Egen Solel.

Läs alla inlägg som vi har skrivit om förnybar energi.