X

Kärnkraftsopinionen i Sverige

Jag råkade hamna i en diskussion med Analysgruppen på Twitter och kände ganska snabbt att det inte räckte med 140 tecken. Dessutom tyckte jag att det kunde vara värt att låta fler få se en helhetsbild, så håll till godo. Här är de senaste, preliminära, uppgifterna om kärnkraftsopinionen i Sverige.

Det hela började med att Sveriges Radio redovisade lite förenklade preliminära resultat från den senaste SOM-mätningen av svenska folkets åsikter om kärnkraftens långsiktiga användning i Sverige. Den förenklade versionen var i stort sett att

Nu är det i sista mätningen 50 procent som säger på en av våra indikatorer att vi ska avveckla kärnkraften, medan det bara är 30 procent som vill använda den. Det är alltså en tydlig övervikt i opinionen för att vi ska avveckla kärnkraften, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap på Göteborgs Universitet.

Analysgruppen gillade inte att fyra olika svarsalternativ hade slagits samman till två indikatorer, ”avveckla” eller ”använd”. De hävdade istället att ”acceptansen [är] fortsatt hög”. Jag har inget emot att resultaten slås samman och jag har en något annan slutsats än analysgruppen, men vi är ändå överens om att det är synd att slå samman olika svarsalternativ utan att redovisa att det har gjorts, så här kommer en så fullständig bild jag har kunnat få fram från tillgängliga uppgifter. Siffrorna fram till 2014 är tagna från senaste publicerade SOM-rapporten på ämnet. Siffrorna för alla svarsalternativ 2015 är inte redogjorda än, förutom i form av preliminära uppgifter som Analysgruppen lyckades få tag på.

Avveckla eller använd

För de sammanslagna indikatorerna att avveckla eller använda kärnkraften så syns det en ökande andel för ”använd” fram till 2010, men i samband med Fukushima-olyckan 2011 så föll opinionen kraftigt och har faktiskt fortsatt svagt neråt sedan dess. Andelen osäkra har varit relativt konstant. Det syns även ett kraftigt hopp i samband med att svarsalternativen förändrades för att bättre passa in i den energiöverenskommelse som den då sittande alliansregeringen gjorde 2009. Under 2010 och 2011 användes båda frågeställningarna så det går att se dels hur stor roll frågeställningen spelade, men också att tendensen med ökande mängd ”avveckla” och minskande mängd ”använd” ändå liknar varandra under de två åren.

Alla svarsalternativ

Om vi istället tittar på alla fyra svarsalternativen så ser vi mer, men det blir samtidigt svårare att överblicka. Jag har här tagit bort kategorin ”ingen uppfattning/ej svar” eftersom den redan syns i bilden längre upp. Det som syns är t.ex. att:

  • Det var lika många som ville avveckla kärnkraften snarast i de två olika frågeställningarna, vilket i och för sig inte är så konstigt eftersom det svarsalternativet inte ändrades 2010-2011. Det svarsalternativet ändrades dock 2005 från att vara ”… senast till år 2010” till att vara ”… snarast”, men det är svårt att urskilja om det spelade någon roll då.
  • De båda extremalternativen, att avveckla snarast och att bygga ut till fler reaktorer än nuvarande 10, ligger i minoritet (i alla fall sedan 2011). De flesta svarar antingen att de nuvarande 10 ska få tjäna ut eller att de ska få ersättas med nya.
  • Båda avvecklingsalternativen och båda användningsalternativen följer ett liknande mönster som vi såg i figuren ovan, dvs ökande opinion för kärnkraft fram till 2010 med kraftig minskning 2011 och svag minskning därefter. Enligt min åsikt så rättfärdigar detta att man faktiskt slår samman resultaten i två, mer lättöverskådliga kategorier, så som i den övre figuren.
  • Från den här figuren kan vi också se att skillnaden i frågeställning framförallt resulterade i att det är fler som svarar att kärnkraften borde avvecklas efter att nuvarande reaktorer har tjänat ut (orange), samt färre som svarar att nuvarande reaktorer ska få ersättas med nya (ljusgrön). En stor anledning ligger förmodligen i svarsalternativet som tidigare var ”använd kärnkraften och förnya efterhand kärnkraftsreaktorerna, men bygg inga fler” men ändrades till ”använd kärnkraften och ersätt de nuvarande reaktorerna med som mest 10 nya reaktorer”. Min tolkning är att den grupp som anser att det är lämpligt att modernisera nuvarande reaktorer, men att kärnkraften ändå ska avvecklas då de nuvarande reaktorerna tjänat ut, hamnade i ett gränsland där de i princip svarade ”avveckla” i den ena frågeställningen och ”använd” i den andra. Den gruppen ser ut att ha varit omkring 8-9 % åren 2010-2011.
  • Man ser också en liten minskning (ca 3 %) mellan den gamla frågeställningen ”använd kärnkraften och satsa på fler kärnkraftsreaktorer i framtiden” och den nya ”använd kärnkraften och bygg fler reaktorer än nuvarande 10 i framtiden” (båda mörkgröna). Min tolkning är att det fanns en liten grupp som tyckte att det borde satsas mer på kärnkraften och byggas nya reaktorer, men att det räcker med 10 reaktorer totalt sett och därför hamnade i ett gränsland mellan dessa två kategorier (mörkgrön 2000-2011 och ljusgrön 2010-2015).

Det tydliga trendbrottet kom i samband med Fukushima-olyckan, men en fråga jag ställer mig är varför opinionen för kärnkraft inte vände tillbaka upp igen efter ett par år. Så gjorde det ju efter de tidigare olyckorna. Sören Holmberg från SOM-institutet säger själv att

Först fick du en kortsiktig effekt av olyckan som gjorde att folk var skeptiska till kärnkraft naturligtvis. Samma effekt som du fick efter Tjernobyl-olyckan och efter Harrisburg, tidigare i kärnkraftens historia. Men de gångerna svängde opinionen snabbt tillbaka igen. Det har det dock inte gjort den här gången, och det beror på att vi har fått ett helt annat debattklimat i landet. Entusiasmen för kärnkraften har ju sjunkit på alla punkter och det har börjat avvecklas i våra grannländer, till exempel i Tyskland.

Personligen så tror jag även att folk har börjat få större förtroende för de förnyelsebara energislagen, så som sol och vind. Utbyggnaden har gått snabbare än vad många hade förväntat sig och priset har gått ner kraftigt, samtidigt som tekniska möjligheter för lagring osv börjar bli mer och mer synliga. Med tanke på hur snabbt utvecklingen inom förnybart går just nu så tvivlar jag starkt på att kärnkraftsopinionen i Sverige någonsin kommer att återhämta sig.

Publicerad den 26 april, 2016 av Henric Lassesson under kategori(er) Blogg, Icke förnybart, Kärnkraft, samt under etikett(er), , , , .

Visa modereringspolicynLämna ett svar