X

Vad vi gör

Här på Ekologistas.se hittar du vår blogg, men vi arbetar även med miljö och hållbar utveckling ur fler aspekter. Nedan förklarar vi de olika områdena vi arbetar inom lite närmare.

Våra senaste blogginlägg

 

Läs alla tidigare blogginlägg.

Förnybar energi

Förnybar energi kommer från energikällor som förnyas i takt med, eller snabbare än, de förbrukas. Det innefattar de vanligaste formerna som bioenergi, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Även mindre vanliga källor som vågkraft, (vatten-)strömkraft, tidvattenenergi och geotermisk energi räknas in i denna kategori.

Ekologistas ser att vårt framtida energisystem måste bestå av ett i stort sett 100 % förnybart energisystem. Förnybara energisystem baserar sin energi på energi från solen (direkt solenergi, bioenergi, vindkraft, våg- och strömkraft, samt vattenkraft), månen (tidvattenenergi), samt jordens inre (geotermisk energi). Det är energiformer som i ett mänskligt perspektiv är oändliga och därmed mest hållbara.

vindkraft

Vindkraft

Vindkraft baseras på att utvinna den energi som finns lagrad i vinden, genom att generera el i vindturbiner. Eftersom det inte blåser alltid, så är vindkraft en så kallad intermittent energikälla. Men, ett vindkraftverk levererar el uppemot 90 % av årets timmar, men vissa timmar levereras mer el och andra timmar lite mindre.

Vindkraft är ett energislag som ofta påverkas av så kallad NIMBYism, där NIMBY står för "Not In My Back Yard", dvs många tycker om vindkraft med bara så länge en inte kan se eller höra dem. Organisationer som motverkar en hållbar utveckling genom att på olika sätt motverka etablering av vindkraft, enbart för motverkandets skull, har spridit olika myter om vindkraft för att misskreditera energislaget.

Ekologistas har därför skapat en samling med sidor för att förklara vad som är fel med dessa myter och vad som faktiskt är korrekt fakta. Du hittar dessa sidor här och ett långt inlägg om alla vindkraftsmyter här.

Vi har även skrivit mängder med inlägg om vindkraft, vilka du hittar här.

vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft är tillsammans med bioenergi och vindkraft ett av de mest klassiska förnybara energikällor som mänskligheten använder. Idag genereras omkring 16 % av världens el i vattenkraftverk i floder och åar. Omkring 45 % av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft i dagsläget. Vattenkraft baseras på att stora dammar fylls på med vatten vilket sedan tappas ut när det behövs för att generera el.

Vattenkraften används i Sverige i stor utsträckning både som baskraft och som reglerkraft för att balansera elnätet. När det behövs mer el drar turbinerna i vattenkraftverken igång för att producera mer el och när det behövs mindre el så går vattenkraftverken på sparlåga. Tillsammans med intermittenta energislag som vind- och solenergi är vattenkraften en del av ryggraden för ett hållbart energisystem, då vattenkraften balanserar produktion och konsumtion på ett effektivt sätt. Vattenkraften har en viktig del att spela i ett alltmer förnybart energisystem som reglerkraft.

Vi har skrivit flera inlägg om vattenkraft som du hittar här.

sol-och-moln

Solenergi

Solenergi är den energi som vi kan utvinna direkt från solen, antingen som solvärme genom att värma upp t.ex. vatten som kan användas för varmvatten och uppvärmning, eller som elenergi via solceller. Ett ytterligare sätt att använda solenergi är att värma upp vatten, olja eller salt som sen driver turbiner som genererar el. Detta sätt är dock mer användbart på sydligare breddgrader och finns t.ex. redan i Spanien och USA. Solenergi är tillsammans med vindkraft de två snabbast växande energislagen runt om i världen.

I Sverige har vi, trots vårt läge och kalla klimat, goda förutsättningar för att utnyttja solenergi. Göteborg får till exempel in 94 % av den solenergi som München (i södra Tyskland) får under ett år. I Tyskland producerades 2011 18 TWh el från solceller, vilket motsvarar omkring 12 % av Sveriges totala elanvändning, vilket visar på vilken kapacitet solenergin har. Solenergi är bara i sin linda i Sverige, men kommer att spela en stor roll inom en nära framtid. Då priset på solceller hela tiden minskar, så ökar incitamenten för husägare och fastighetsägare att installera solceller på sina tak.

Vi har skrivit flera inlägg om solenergi som du hittar här.

majs

Bioenergi och övrig förnybar energi

Bioenergi är en stor energikälla både i Sverige och i övriga världen. I Sverige används bioenergi i stor utsträckning i våra fjärrvärmeanläggningar runt om i landet och bioenergi används även till transporter, som tex biodiesel, etanol och biogas. I utvecklingsländer är bioenergi ofta den dominerande formen av energi och används för bland annat uppvärmning och matlagning.

Övrig förnybar energi är till exempel vågkraft, (vatten-)strömkraft, tidvattenenergi och geotermisk energi. Vågkraft, tillsammans med strömkraft och tidvattenenergi, är framväxande energikällor som växer stort på flera ställen runt om i världen. Det finns flera svenska företag inom branschen som utvecklar nya tekniker för att tillvarata dessa energikällor. Geotermisk energi används på ställen i närheten av varma källor, eller på vissa ställen där försök med djupa borrhål för att komma åt varmt grundvatten som kan användas antingen för att driva turbiner (på Island t.ex.) eller för att använda som värmekälla.

Läs allt vi har skrivit om bioenergi.

Vi har även kommit i kontakt med flera olika organisationer som arbetar för en förnybar framtid. Läs mer hos våra vänner 100 % förnybart (där Ekologistas även är medlemmar), Förnybarhetsrådet, samt Egen Solel.

Läs alla inlägg som vi har skrivit om förnybar energi.

 

Energisystem

Vare sig energisystemet är uppbyggt av stora kraftverk som vattenkraftverk och kärnkraftverk, eller uppbyggt av flera små producenter, som vindkraftverk och solenergianläggningar, så behövs ett smart och komplext energisystem.

Ett riktigt buzz-word idag är just smarta elnät, men vad innebär det? Jo, det innebär att nätet som vi bygger ut ska kunna matcha konsumtion och produktion på ett ännu bättre sätt och även styra konsumtionen för att matcha intermittent produktion. Maskiner som inte behöver köras när elbehovet är som störst, som din diskmaskin, kan lyssna till nätet och vänta med att köra igång tills elbehovet är lägre, eller tills det blåser extra mycket.

Ett smart energisystem skapar möjligheter för både konsumenter och producenter att göra smarta val!

Läs alla inlägg vi har skrivit om energisystem

Icke förnybar energi

Icke förnybar energi är inte förnybar helt enkelt eftersom den baseras på ändliga resurser. Dessa ändliga resurser konsumeras när vi använder dem vilket minskar deras tillgänglighet, vilket leder till sinande resurser och stigande priser. Ekologistas anser att vi måste röra oss bort från dessa ändliga energikällor, då de både har mycket negativ miljöpåverkan och på grund av att de över tid kommer bli mycket dyrare än de mer hållbara, förnybara, alternativen.

oljeplattform

Fossil energi

Fossil energi baseras på användandet av djupt liggande lager av gamla förmultnade djur- och växtrester. Dessa gamla rester har under stort tryck och värme skapat lager med kol eller kolväten som återfinns på många platser runt om i världen.

Kolvätena, dvs flytande och gasformiga molekyler sammansatta av i första hand kol och väte, utvinns genom att borra ner till porösa lager under land eller under havet som innehåller dessa lager. Utvinningshastigheten av olja har börjat nå sin topp, den så kallade Peak Oil, vilken antingen precis nåtts eller kommer att nås inom de närmsta åren. Eftersom oljan sinar så finns det mer pengar till att utvinna på mer otillgängliga och svåra platser, som djupare hav och till exempel i Arktis. Detta driver toppen på Peak Oil framåt i några år, men kommer inte påverka problemet att tillgängligheten på olja kommer minska drastiskt under det närmsta århundradet. Det kommer däremot öka utnyttjandet av jordens mest sårbara platser, vilket är en mycket negativ utveckling.

Andra fossila bränslen kommer också att ta slut i en relativt nära framtid. Reserverna av fossil gas som räcker i minst 60 år till och kolreserverna kommer räcka i mer än 150 år med dagens konsumtion. Detta betyder dock inte att klimatförändringarna kommer lösa sig för att de fossila reserverna tar slut. Vi måste lämna mer än 80 % av alla fossila reserver kvar i marken om vi inte vill skapa katastrofala klimatförändringar på grund av koldioxidutsläppen. För tillfället är det inget som tyder på att vi kommer att lösa denna problematik utan hårda politiska styrmedel för att få ned konsumtionen av fossila bränslen.

Läs allt vi skrivit om fossil energi.

radioaktiv

Kärnkraft

Kärnkraft, eller här rättare sagt fission, baseras på den energi som frigörs då man klyver tunga atomer. Vid kärnklyvning skapas stora mängder energi, men också stora mängder radioaktiva restprodukter. Dessa radioaktiva restprodukter måste lagras i slutförvar i över 100 000 år för att vara helt säkra för omvärlden. För att jämföra tidsperspektiv så övergick mänskligheten från att leva som jägare och samlare till att bli bofasta för omkring 10 000 år sedan.

Det finns idag (2013) ca 440 kärnkraftverk i drift, som står för omkring 13 % av världens elproduktion. Med dagens produktion så återstår minst 200 år av jordens uranreserver. 2013 var det 73 reaktorer under byggnation i världen. Dessa reaktorer är tänkta att operera i minst 80 år och i vissa fall uppemot 100 år. Vissa hävdar att en ökning av elproduktion via fission kan lösa problematiken med koldioxidutsläpp från fossila källor. Men, en ordentlig ökning av kärnkraft kommer enbart bidra till att vi gör slut på reserverna än snabbare, kanske till och med snabbare än den tid som nya kärnkraftverk är tänkta att operera (vilket är uppemot 100 år). Det i sin tur kommer göra kärnkraften än mer oekonomisk än vad den redan är.

När kärnkraft diskuteras kommer ofta kommentarer om att den kan vara lösningen för framtidens energisystem, antingen via fjärde generationens fissionsreaktorer eller via fusion. Detta är en helt annan fråga än att diskutera utbyggnad av kärnkraft med dagens teknik. Fjärde generationens reaktorer utnyttjar energiinnehållet i atomerna långt mer effektivt, vilket gör att vi kan använda kärnkraft i minst 30 000 år framåt. Dock finns inte denna teknik kommersiellt tillgänglig utan är fortfarande på ritbordet och den skapar mer tillgänglighet till vapenmässigt klyvbart material. Så samtidigt som tekniken ökar energitillgången och minskar slutförvarstiden, så kan det bidra till spridning av farligare klyvbart material.

Fusion å andra sidan kan ses som nästintill förnybart, då råmaterialet går att skopa upp ur havet och det skapar inga långlivade radioaktiva produkter. Men, det är en teknik som sedan 50-talet alltid haft 50 år kvar innan det blir kommersiellt tillgängligt...

Läs allt vi har skrivit om kärnkraft.

Läs allt vi skrivit om icke förnybar energi.

Transporter

De transporter som sker, vare sig det är transport av varor eller personer, bidrar till stora utsläpp av både växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen. De varor som vi köper har, beroende på vara, transporterats över olika avstånd för att nå en butik nära oss. Även om utsläppen som sker under transporten av en viss vara ofta är små i relation till de utsläpp som orsakats av produktionen eller användningen av varan, så ökar utsläppen från transporter hela tiden.

Vad gäller persontransporter så är det lätt att förorda kollektivtrafik före privatbilism. Om du ska resa från Göteborg till Stockholm så är det tåget som gäller, ifall du vill göra det på ett miljövänligt sätt.

Vi har debatterat mycket kring trängselskatten i Göteborg, då det har skett mycket missförstånd i debatten. Trängselskatter är bra miljöstyrmedel, då de beskattar en miljöskadlig verksamhet och gör den dyrare, vilket i sin tur ökar användandet av miljövänligare transporter. De har tydliga likheter med alkoholskatten som är konstruerad för att hålla nere konsumtionen av alkohol. Trängselskatter har också visat på många positiva effekter, som minskade trafikmängder, bättre restider för de flesta resenärer, minskade luftföroreningar m.m. Alltså, ett mycket bra initiativ.

Läs allt vi har skrivit om transporter

Mat och konsumtion

Våra mat- och konsumtionsvanor påverkar miljön stort. Att äta mindre animaliska produkter och mer vegetariskt är ett enkelt sätt att minska sin miljöpåverkan.

Vi påverkar miljön i stor utsträckning baserat på vår konsumtion av varor och tjänster. Den mat vi konsumerar är procentuellt sett en av de största påverkningar vi gör på miljön, tillsammans med bland annat transporter.

I första hand är det vår konsumtion av animalieprodukter som ställer till med stora problem för världen. Uppfödning av nötkreatur tar stora arealer i landanspråk, samtidigt som stora arealer används för att odla kraftfoder som används till intensiv djuruppfödning. Utsläppen som genereras av konstgödsel är en annan stor påverkan från jordbruket och köttproduktionen.

Vi svenskar, tillsammans med de flesta västländer, äter alldeles för mycket kött och andra animaliska produkter ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Konsumtionen av animalieprodukter måste minska och det finns flera sätt detta kan göras. Ekologistas har tidigare skrivit inlägg om bland annat behovet av att införa en konsumtionsskatt på kött. Ett annat viktigt val en kan göra som konsument är att välja ekologiskt. Naturskyddsföreningen har skrivit en bra text om vilka varor som är viktigast att välja ekologiskt.

Läs allt vi skrivit om mat.

Ekologistas medlemmar Oskar och Andreas deltog i SVT Debatt för att diskutera den miljöpåverkan som den nu omoderna dieten LCHF har. SVT har plockat bort inlägget från SVT Play, men som tur var finns det kvar på Youtube...

lchf debatt

Två enkla sätt att börja minska sin miljöpåverkan genom att ändra matvanor, är att bli lunchvegetarian eller att testa en köttfri dag i veckan. På temat köttfri dag har våra vänner på Köttfri måndag mer information.

Klimatfrågor

Klimatförändringarna är bland de största utmaningar som mänskligheten står inför idag. Det är idag helt klarlagt att mänskligheten bidrar till att driva klimatsystemet mot katastrofala höjningar av den globala medeltemperaturen. Dessa klimatförändringar måste minimeras och det är upp till oss att göra något åt det.

Det pågår ett internationellt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser via UNFCCC, FN:s klimatkonvention, till vilken IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hör. IPCC släppte nyligen sin femte rapport med fokus på den vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringarna som bekräftar mänsklighetens påverkan på klimatförändringarna.

Utsläppen ökar dock fortfarande och för tillfället är det inte mycket som pekar på att de kommer minska i tid för att kunna undvika katastrofala klimatförändringar. För att mildra dessa förändringar krävs det att stater, regioner, företag och individer tillsammans satsar på att minska utsläppen radikalt.

Våra vänner på Uppsalainitiativet har skrivit mycket och bra om klimatförändringarna och den vetenskapliga bakgrunden till dem.

Läs allt vi har skrivit om klimatfrågor


CO2-utsläppen de senaste två åren CO2-utsläppen sedan 1700

Om Ekologistas

Informerar, utbildar, granskar och debatterar hållbar utveckling

Ekologistas är ett nätverk av unga akademiker som på olika sätt arbetar med hållbar utveckling. Vårt mål är att bidra till ett hållbart samhälle genom att, på olika sätt, informera, utbilda, granska och debattera. Tack vare våra medlemmars olika kompetenser har vi en bred kunskapsbas, vilket gör det möjligt för oss att ta oss an de flesta frågor som dyker upp.

Ekologistas.se är vårt primära sätt att kommunicera det vi arbetar med. Det började som ett projekt där vi granskade medias rapportering om hållbar utveckling, men har efterhand utvecklats till att omfatta allt som kan vara av allmänt intresse; politiska utspel, allmänna frågor, egna utredningar, etc. - allt utifrån ett objektivt hållbarhetsperspektiv. På ekologistas.se skriver framförallt vår organiserande enhet.

Vi arbetar dessutom på andra fronter. T.ex. svarar vi, i mån av tid, på frågor från allmänheten, antingen privat eller här på ekologistas.se; vi gör egna utredningar när det behövs och vi bygger kontinuerligt vidare på vår gemensamma kunskapsbas.

Ekologistas är ekonomiskt och politiskt obundet - vår objektivitet håller vi kär.

Team

Oskar

Redaktör

Oskar Englund, tekn. lic. I grunden civilingenjör & industriell ekolog. Doktorerar på avdelningen för Fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola. Forskar på bioenergi och markanvändning. Även verksam inom International Energy Agency (IEA) Bioenergy och Focali.

Andreas

Redaktör

Andreas Hanning har läst teknisk fysik och industriell ekologi på Chalmers. Arbetar som projektledare på Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers med att utveckla nya kurser inom, samt undervisar om, hållbar utveckling. Har tidigare arbetat på kärnkraftverk. Jobbar även med energieffektivisering i praktiken på fritiden.

Henric

Redaktör

Henric Lassesson är civilingenjör & industriell ekolog. Doktorand på avdelningen för industriell materialåtervinning på Chalmers. Undersöker bl.a. möjligheterna att utnyttja aska från avfallsförbränning för att återvinna koppar.

Johnn

Redaktör

Johnn Andersson är civilingenjör och industriell ekolog. Han arbetar med att analysera det svenska innovationssystemet för marin energi och är engagerad i en rad projekt som syftar till att driva hållbar utveckling, samtidigt som han reser runt jorden med skidor och surfbräda. Johnn har tidigare arbetat som projektledare på Chalmers tekniska högskola och som managementkonsult på Centigo.

Alexander

Författare

Alexander Olsson är doktorand på avdelningen Energiprocesser på KTH och arbetar där med ett bevattningsprojekt för att motverka degradering av gräsmarker i västra Kina. Är intresserad av klimatförändringar och energisystems sociala likväl som tekniska problem.

Redaktionen

När redaktionen står som författare, så är det redaktörerna ovan som har skrivit inlägget gemensamt.

Våra vänner

Det finns fler på nätet och afk som jobbar för en bättre värld. Här hittar du nätverk och organisationer som vi tycker extra mycket om.

Supermiljöbloggen

smb

100 % förnybart

100 % förnybart

JA till trängselskatt

JATT till slider1600x950

Socialt

Givetvis hittar du oss på andra ställen på nätet också, bland annat på Facebook, Twitter och Google+

Facebook

 

Google+


Flattr

Du kan också stödja oss via [flattr url="http://www.ekologistas.se/" user="ekologistas"]

Våra tjänster

Utöver bloggen på Ekologistas.se, så arbetar vi för hållbar utveckling på fler sätt

seminar-mindre

Seminarier

Vi genomför seminarier med fokus på bland annat hållbar utveckling, energi och framtida samhällsutmaningar. Dessa seminarier skräddarsys för att passa publiken och det område som diskuteras. Kontakta oss för att diskutera möjligheter till att genomföra ett seminarium!

workshop-mindre

Utbildningar/workshops

Vi kan erbjuda utbildningsdagar eller workshops, under den enda förutsättningen att syftet med uppdraget är att öka deltagarnas kunskaper inom hållbar utveckling. Kontakta oss för att diskutera vilken typ av utbildning du vill att vi anordnar!

report-mindre

Utredningar

Vi kan också genomföra utredningar åt företag och organisationer, under två förutsättningar: Utredningarna ska kunna (i) offentliggöras av oss under vårt namn, och (ii) på ett eller annat sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Kontakta oss ifall du vill att Ekologistas ska utföra en utredning åt dig!

Exempel på genomförda seminarier/föreläsningar

Energi och hållbar utveckling (Socialdemokraternas kongress, april 2013), Industrins kompetensbehov inom hållbar utveckling (SIDA-kurs inom "lärande för hållbar utveckling", april 2013).